(1)
Gautam, S.; Sharma, R.; Khinchi, M. P.; Khan, M. S.; Ansari, A. Ebola Virus: An Overview. Asian J Pharm Res Dev 2017, 5, 1-7.